پل

38bec7deb934c9c8dce289ed028cf1d5


کریمخان خردمند شمالی(شرقی) ابعاد: 45 متر مربع شما…

Read more: کریمخان خردمند شمالی(شرقی)

0c1939a7dafc178c7fbe7832ed26ac07


کریمخان خردمند جنوبی(غربی) ابعاد: 45 متر مربع شما…

Read more: کریمخان خردمند جنوبی(غربی)

5f6bc61cd198abe9da2feff267fceff3


خیابان کریمخان - پل عضدی - غربی ابعاد: 74 متر مرب…

Read more: خیابان کریمخان - پل عضدی - غربی

67b872042ede1b2d3114eebf3de09649


خیابان کریمخان - پل عضدی - شرقی ابعاد: 62 متر مرب…

Read more: خیابان کریمخان - پل عضدی - شرقی