پل عابر پياده شهر يزد / شهداي محراب به سمت صفائيه

Photo 2017 07 30 15 09 51